Upregulation of the long noncoding RNA UBOX5 antisense RNA 1 (UBOX5-AS1) under hypoxic conditions promotes epithelial-mesenchymal transition in endometriosis

Hengwei Liu, Haitang He, Zhibing Zhang, Lili Wang, Ling Zhang, Yi Liu, Wenqian Xiong