The pharmacodynamic effect of terlipressin versus high-dose octreotide in reducing hepatic venous pressure gradient: a randomized controlled trial

Bing Li, Jie Chen, Chun-Qing Zhang, Guang-Chuan Wang, Jin-Hua Hu, Jian-Jun Luo, Wen Zhang, Yi-Chao Wei, Xiao-Qing Zeng, Shi-Yao Chen