Leukocyte subtypes and adverse clinical outcomes in patients with acute ischemic cerebrovascular events

Anxin Wang, Kehua Quan, Xue Tian, Yingting Zuo, Xia Meng, Pan Chen, Hao Li, Yongjun Wang