A clinical nomogram incorporating salivary Desulfovibrio desulfuricans level and oral hygiene index for predicting colorectal cancer

Yao Wang, Yao Zhang, Zheng Wang, Jian Tang, Dong-Xing Cao, Yun Qian, Yuan-Hong Xie, Hai-Ying Chen, Ying-Xuan Chen, Zhao-Fei Chen, Jing-Yuan Fang