Probabilistic ratiocination of hepatocellular carcinoma after resection: evaluation of expected to be promising approaches

Wei Dong, Xinggang Guo, Fuchen Liu, Wenli Zhang, Zongyan Wang, Tao Tian, Qifei Tao, Guojun Hou, Weiping Zhou, Seogsong Jeong, Qiang Xia, Hui Liu