Estimating the amplitude spectrum area of ventricular fibrillation during cardiopulmonary resuscitation using only ECG waveform

Feng Zuo, Youde Ding, Chenxi Dai, Liang Wei, Yushun Gong, Juan Wang, Yiming Shen, Yongqin Li