Properties and gene expression profiling of acquired radioresistance in mouse breast cancer cells

Feng Qin, Qiang Fan, Peter K.N. Yu, Waleed Abdelbagi Almahi, Peizhong Kong, Miaomiao Yang, Wei Cao, Lili Nie, Guodong Chen, Wei Han