Diabetes mellitus accelerates the progression of osteoarthritis in streptozotocin-induced diabetic mice by deteriorating bone microarchitecture, bone mineral composition, and bone strength of subchondral bone

Hua-Jun Wang, Hugo Giambini, Ji-Wen Chen, Qiu-Shi Wang, Hui-Ge Hou, Si-Min Luo, Jun-Yuan Chen, Teng-Feng Zhuang, Yuan-Feng Chen, Ting-Ting Wu, Zhen-Gang Zha, You-Jie Liu, Xiao-Fei Zheng