A review of the application of machine learning in molecular imaging

Lin Yin, Zhen Cao, Kun Wang, Jie Tian, Xing Yang, Jianhua Zhang