Clinical outcomes of bivalirudin versus heparin in atrial fibrillation patients undergoing percutaneous left atrial appendage occlusion

Xiaochun Zhang, Qinchun Jin, Dehong Kong, Cuizhen Pan, Xian Zhang, Dan Zhou, Zhiyun Shen, Daxin Zhou, Junbo Ge