Surgical resection of primary tumors improved the prognosis of patients with bone metastasis of non-small cell lung cancer: a population-based and propensity score-matched study

Dan Tian, Xiaosong Ben, Sichao Wang, Weitao Zhuang, Jiming Tang, Liang Xie, Haiyu Zhou, Dongkun Zhang, Zihao Zhou, Ruiqing Shi, Cheng Deng, Yu Ding, Xuanye Zhang, Guibin Qiao