Mortality prediction for patients with acute respiratory distress syndrome based on machine learning: a population-based study

Bingsheng Huang, Dong Liang, Rushi Zou, Xiaxia Yu, Guo Dan, Haofan Huang, Heng Liu, Yong Liu