The 100 most cited articles on lung cancer screening: a bibliometric analysis

Meng Li, Qiang Cai, Jing-Wen Ma, Li Zhang, Claudia I. Henschke