CHI3L1 alleviate acute liver injury by inhibiting Th1 cells differentiation through STAT3 signaling pathway

Shaopeng Zhang, Xinzheng Dai, Yong Shi, Xiaowen Zhu, Yongjiu Dai, Xiaofeng Qian, Jian Gu