Plasma EGFR mutation abundance affects clinical response to first-line EGFR-TKIs in patients with advanced non-small cell lung cancer

Xiaohong Wang, Yonggang Liu, Zhiying Meng, Yun Wu, Shubin Wang, Gaowa Jin, Yingchun Qin, Fengyun Wang, Jing Wang, Haifei Zhou, Xiaoxing Su, Xiuhua Fu, Xiaolan Wang, Xiaoyu Shi, Zhenping Wen, Xiaoqiong Jia, Qiong Qin, Yongqiang Gao, Weidong Guo, Shun Lu