Epidemiological and clinical characteristics of suspected COVID-19 patients in the isolation ward in Guangzhou, China: a cohort study

Shaoqiang Li, Zhengtu Li, Liyan Chen, Jing Cheng, Yangqing Zhan, Feng Yang, Qian Jiang, Xiaofen Su, Yingying Xie, Zhile Wu, Wenliang Guo, Weili Gu, Nanshan Zhong, Shiyue Li, Feng Ye