Lycopene alleviates hepatic ischemia reperfusion injury via the Nrf2/HO-1 pathway mediated NLRP3 inflammasome inhibition in Kupffer cells

Rong Xue, Jiannan Qiu, Song Wei, Mu Liu, Qi Wang, Peng Wang, Bowen Sha, Hao Wang, Yong Shi, Jinren Zhou, Jianhua Rao, Ling Lu