Problem-based learning and case-based learning in dental education

Haiyan Wang, Jing Xuan, Lijun Liu, Xuemin Shen, Yaoyang Xiong