Exosomes as therapeutic vehicles in liver diseases

Jingyi Ding, Ju Wang, Jiajia Chen