Residual β-cell function after 10 years of autoimmune type 1 diabetes: prevalence, possible determinants, and implications for metabolism

Jin Cheng, Min Yin, Xiaohan Tang, Xiang Yan, Yuting Xie, Binbin He, Xia Li, Zhiguang Zhou