Visit-to-visit variability of lipid and cardiovascular events in patients with familial hypercholesterolemia

Ye-Xuan Cao, Liang Li, Hui-Wen Zhang, Jing-Lu Jin, Hui-Hui Liu, Yuan-Lin Guo, Na-Qiong Wu, Cheng-Gang Zhu, Qian Dong, Rui-Xia Xu, Jing Sun, Jian-Jun Li