Association of cardiovascular disease with 30-day hospital readmission in Chinese patients receiving maintenance dialysis

Rui Chen, Chao Yang, Ming Zhu, Hong Chu, Jinwei Wang, Bixia Gao, Lili Liu, Yifang Jiang, Yu Lin, Jingyi Wu, Guilan Kong, Fang Wang, Luxia Zhang, Minghui Zhao, on behalf of the China Kidney Disease Network Work Group