False-positive colloidal gold-based immunochromatographic strip assay reactions for antibodies to SARS-CoV-2 in patients with autoimmune diseases

Xiumei Xiao, Qingtao Zhou, Jinghao Zhu, Lin Sun, Hua Zhang, Yongchang Sun, Jinxia Zhao, Liyan Cui