Development and validation of a collagen signature-based nomogram for preoperatively predicting lymph node metastasis and prognosis in colorectal cancer

Meiting Fu, Dexin Chen, Fuzheng Luo, Guangxing Wang, Shuoyu Xu, Yadong Wang, Caihong Sun, Xueqin Xu, Aimin Li, Shuangmu Zhuo, Side Liu, Jun Yan