An application of machine learning based on real-world data: Mining features of fibrinogen in clinical stages of lung cancer between sexes

Fangtao Yin, Hongyu Zhu, Songlin Hong, Chen Sun, Jie Wang, Mengting Sun, Lin Xu, Xiaoxiao Wang, Rong Yin