Evaluating the association between single nucleotide polymorphisms in the stonin 2 (STON2) gene and keratoconus in a Han Chinese population

Jing Zhang, Yue Li, Yiqin Dai, Jianjiang Xu