Development and validation of predictive model for lymph node metastasis in endometrial cancer: a SEER analysis

Xingchen Li, Yuan Cheng, Yangyang Dong, Jingyi Zhou, Zhiqi Wang, Xiaoping Li, Jianliu Wang