Apelin receptor upregulation in spontaneously hypertensive rat contributes to the enhanced vascular smooth muscle cell proliferation by activating autophagy

Tao Xu, Jian Jia, Na Xu, Chao Ye, Fen Zheng, Yan Yuan, Guo-Qing Zhu, Yi-Yang Zhan