Assessment of HCMV-encoded microRNAs in plasma as potential biomarkers in pregnant women with adverse pregnancy outcomes

Zhiying Gao, Likun Zhou, Jing Bai, Meng Ding, Deshui Liu, Shaohai Zheng, Yuewen Li, Xiulan Li, Xiaojuan Wang, Ming Jin, Huizi Shangting, Changchun Qiu, Cheng Wang, Xiaojie Zhang, Chenyu Zhang, Xi Chen