Adenosine A3 receptor activated in H2O2 oxidative stress of primary open-angle glaucoma

Ziyu Zhou, Zhaolin Gao, Weitao Yan, Yun Zhang, Jufang Huang, Kun Xiong