Risk factors and outcomes of intraoperative atrial fibrillation in patients undergoing thoracoscopic anatomic lung surgery

Chaoyang Tong, Qi Zhang, Yuan Liu, Meiying Xu, Jingxiang Wu, Hui Cao