The strategy for vaginal rejuvenation: CO2 laser or vaginoplasty?

Chen Cheng, Yi Cao, Sun-Xiang Ma, Kai-Xiang Cheng, Ying-Fan Zhang, Yang Liu