New horizons in non-small-cell lung cancer patients with ipsilateral pleural dissemination (M1a): review of the literature

Hao Li, Taorui Liu, Zewen Sun, Zhenfan Wang, Xianping Liu, Fan Yang