Inhibition of bone morphogenetic protein receptor 2 suppresses pancreatic ductal adenocarcinoma growth by regulating GRB2/ PI3K/AKT axis

Yazhou Wang, Huahu Guo, Zhengkui Zhang, Qi Wang, Xiaodong Tian, Yinmo Yang