Characteristics and prognosis of telangiectatic osteosarcoma: a population-based study using the Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) database

Mingfang Xu, Nan Dai, Xueqin Yang, Wei Guan, Yu Pu, Dong Wang, Liangjun Yin, Mao Nie