Machine learning models to predict red blood cell transfusion in patients undergoing mitral valve surgery

Shun Liu, Rong Zhou, Xing-Qiu Xia, He Ren, Le-Ye Wang, Rui-Rui Sang, Mi Jiang, Chun-Chen Yang, Huan Liu, Lai Wei, Rui-Ming Rong