A nomogram to predict survival in patients with acute-on-chronic hepatitis B liver failure after liver transplantation

Liang Chen, Jiebin Zhang, Tongyu Lu, Jianye Cai, Jun Zheng, Jia Yao, Shuhong Yi, Hua Li, Guihua Chen, Hui Zhao, Yingcai Zhang, Yang Yang