Differential prognostic implications of gastric adenocarcinoma based on Lauren’s classification: a Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-based cohort study

Dehua Tang, Muhan Ni, Hao Zhu, Jun Cao, Lin Zhou, Shanshan Shen, Chunyan Peng, Ying Lv, Guifang Xu, Lei Wang, Xiaoping Zou