Association between renal function and retinal neurodegeneration in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus

Xia Gong, Wei Wang, Wangting Li, Ling Jin, Lanhua Wang, Jie Meng, Kun Xiong, Yuting Li, Xiao Han, Xiaoling Liang, Wenyong Huang