Oral care and oral assessment guide in breast cancer patients receiving everolimus and exemestane: subanalysis of a randomized controlled trial (Oral Care-BC)

Masahiro Umeda, Yoshihide Ota, Kosuke Kashiwabara, Naoki Hayashi, Mariko Naito, Toshinari Yamashita, Hirofumi Mukai, Katsuhiko Nakatsukasa, Takeshi Amemiya, Ken-Ichi Watanabe, Hironobu Hata, Yuichiro Kikawa, Naoki Taniike, Takashi Yamanaka, Sachiyo Mitsunaga, Kazuhiko Nakagami, Moriyasu Adachi, Naoto Kondo, Yasuyuki Shibuya, Naoki Niikura