Impact of variceal eradication on rebleeding and prognosis in cirrhotic patients undergoing secondary prophylaxis

Xing Wang, Jinni Luo, Chuan Liu, Yanna Liu, Xiaoying Wu, Fengping Zheng, Zhuofu Wen, Hong Tian, Xiuqing Wei, Yunwei Guo, Jianzhong Li, Xiaoliang Chen, Jin Tao, Xiaolong Qi, Bin Wu