Hemoglobin A1c modifies the association between triglyceride and time in hypoglycemia determined by flash glucose monitoring in adults with type 1 diabetes: implications for individualized therapy and decision-making

Yiwen Liu, Jie Yu, Chifa Ma, Shuli He, Fan Ping, Huabing Zhang, Wei Li, Lingling Xu, Xinhua Xiao, Yuxiu Li