A four-year observation of corneal densitometry after implantable collamer lens V4c implantation

Jing Zhao, Wen Yang, Jiao Zhao, Yang Shen, Ling Sun, Tian Han, Xiaoying Wang, Peijun Yao, Xingtao Zhou