Real-world big data demonstrates prevalence trends and developmental patterns of myopia in China: a retrospective, multicenter study

Erping Long, Xiaohang Wu, Xiaohu Ding, Yahan Yang, Xun Wang, Chong Guo, Xiayin Zhang, Kexin Chen, Tongyong Yu, Dongxuan Wu, Xutu Zhao, Zhenzhen Liu, Yizhi Liu, Haotian Lin