Propensity score matching with R: conventional methods and new features

Qin-Yu Zhao, Jing-Chao Luo, Ying Su, Yi-Jie Zhang, Guo-Wei Tu, Zhe Luo