Comparison of the visual performance between Oculentis MF30 and Tecnis ZMB00 multifocal intraocular lenses

Lingying Ye, Tianyu Chen, Zhixiang Hu, Qingwen Yang, Qiudong Su, Jin Li