An enhanced level of LAMP-2A participates in CD4+T cell hyperactivity in patients with primary biliary cholangitis

Keshuai Sun, Shuoyi Ma, Siyuan Tian, Miao Zhang, Yansheng Liu, Bo Li, Xia Zhou, Xiaohong Zheng, Xinmin Zhou, Lu Wang, Ying Han