Predicting subretinal fluid absorption with machine learning in patients with central serous chorioretinopathy

Fabao Xu, Yifan Xiang, Cheng Wan, Qijing You, Lijun Zhou, Cong Li, Songjian Gong, Yajun Gong, Longhui Li, Zhongwen Li, Li Zhang, Xiayin Zhang, Chong Guo, Kunbei Lai, Chuangxin Huang, Hongkun Zhao, Chenjin Jin, Haotian Lin