The role of magnification correction in macular vessel density assessment: a contralateral eye study in anisometropia patients

Dan Fu, Meiyan Li, Li Zeng, Jianmin Shang, Zhiqiang Yu, Xingtao Zhou