Renal tubular injury induced by glyphosate combined with hard water: the role of cytosolic phospholipase A2

Ruojing Wang, Jing Chen, Fan Ding, Lin Zhang, Xuan Wu, Yi Wan, Jianying Hu, Xiaoyan Zhang, Qing Wu